top of page

תקנון האתר

 1. כללי

  1. קווסט רום ע.מ .558221438 (להלן: "החברה") מספקת שירותי בדור, בין היתר, של משחקים אינטראקטיביים המבוססים על שימוש ביכולות לוגיות ועבודת צוות של משתתפיה (להלן :"המשחקים" ו/או "המוצר") .הזמנת המשחקים (להלן:" ההזמנה" ו/או "הזמנת המשחק") מתבצעת הן באמצעות מכירה באתר החברה www.questroom.co.il  (להלן:" האתר") והן באמצעות מכירה במשרדי החברה. מזמין המשחק ו/או מי מטעמו ו/או מי שבא לממש את ההזמנה בתאריך ושעת תחילת המשחק בהתאם להזמנה (להלן:"המועד הקבוע" ו/או "תחילת המשחק") הינו לקוח של החברה (להלן:" הלקוח" ו/או" המזמין").

  2. בכל מקום בתקנון זה שיש שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.

  3. שימוש באתר ו/או רישום באתר ו/או הזמנת המשחקים והתשלום עבורם באמצעות האתר מהווים את הסכמת הלקוח לקבל את התקנון ולנהוג לפיו. לפיכך, אם הלקוח אינו מסכים לתנאי מתנאיו הוא מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר או לעבור רישום באתר.

  4. הוראות תקנון דנן יחולו על כל שימוש שיעשה עלידי הלקוח. המשך השימוש באתר עלידי הלקוח מהווה הסכמה להוראות התקנון היוצרת התקשרות מחייבת בין הלקוח לחברה.

 2. הליך רכישה

  1. להזמנת המשחק והתשלום עבורו באמצעות האתר יש לבחור את המשחק ואת השעה הפנויה הרצויה (להלן:"בחירת המשחק") ולעבור רישום לאתר.

  2. רישום לאתר מבוצע עלידי מילוי פרטים כגון שם ושם משפחה ,דואר אלקטרוני ומספר הטלפון הנייד (להלן:"פרטי הזמנה").

  3. עם קבלת הזמנת המשחק, האתר מאשר את ההזמנה ואישור ההזמנה (להלן:" אישור הזמנה") יישלח ללקוח באמצעות דואר אלקטרוני.

  4. החברה רשאית אך לא חייבת לדרוש מהלקוח להשאיר את פרטי כרטיס האשראי להבטחת התשלום (להלן:"פיקדון") או לשלם מקדמה עבור המשחק שהוזמן בסך עד 200 ש"ח עבור כל משחק שהוזמן (להלן:"מקדמה").

  5. אין להשתמש בכרטיסי דיירקט או דביט לפיקדון, מכיוון שלכרטיסים אלו אין מסגרת אשראי, ולכן יחויב חשבון בנק של הלקוח במיידית. הסכום יחזור לחשבון בנק באופן אוטומטי כעבור 7 ימי עסקים.

  6. לפיקדון ניתן להשתמש אך ורק בכרטיסי אשראי.

  7. החברה מקבלת כרטיסי אשראי של VISA, MASTERCARD, AMEX.

  8. חיוב כרטיס האשראי ייתבצע רק בעקבות ביטול קצר מועד כאמור בסעיף 6 להלן או בעקבות אי הופעת הלקוח למשחק לפי הזמנתו במשך יותר מחמש-עשרה (15) דקות משעתו המיועדת ללא ביטול ההזמנה בהתאם לסעיף 6 להלן.

  9. התשלום עבור המשחק יתבצע באמצעות כרטיס אשראי או מזומן לפני תחילת המשחק.

  10. מתן פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

  11. ביטול הזמנה יתבצע בכפוף לסעיף 6 להלן.

 3. שירות לקוחות

  1. .בשאלות לגבי האתר, פעילותו והמוצרים המוצגים באתר ניתן לפנות לשירות הלקוחות  בטלפון 04-300-5001 או/ו בדואר אלקטרוני questroom.israel2@gmail.com.  שירות הלקוחות יעשה את מרב המאמצים להתייחס לכל פנייה אליו תוך עשרים וארבע שעות (24 שעות) ממועד הפניה.

 4. כשרות להשתמש באתר

  1. לקוח רשאי לבצע הזמנה למשחק בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

   1. .הלקוח כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.

   2. הלקוח בעל תעודת זהות ישראלית או דרכון זר תקפים או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל או בחו"ל.

   3. לקוח בעל כתובת דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.

  2. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה רשאית למנוע מהלקוח לבצע הזמנה באתר אם מתקיים אחד או יותר מן תתי הסעיפים להלן:

   1. הלקוח ביצע או ניסה לבצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין תוך כדי שימוש באתר או השתתפותו במשחק.

   2. הלקוח הפר תנאי מתנאי התקנון.

   3. הלקוח מסר בעת ההרשמה פרטים כוזבים.

   4. הלקוח ו/או מי מטעמו ביצע ו/או ניסה לבצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או החברה ו/או כדי לפגוע בצד שלישי תוך כדי שימוש באתר.

 5. סודיות מידע

  1. החברה לא תעשה כל שימוש במידע ללא הרשאת הלקוח אלא אם כן הדבר נדרש עלפי דין או כדי למנוע שימוש לרעה. החברה תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן שירות.

  2. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע ,אך בקרות מקרים שאינם בשליטתה ו/או שנובעים מכוח עליון, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר ,שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה. למען הסר ספק, החברה לא תהיה אחראית לכל חשיפת המידע כתוצאה מפריצה של גורמים לא מורשים לאתר.

  3. ידוע למשתמש והוא מאשר, כי המידע האישי שמסר ו/או ימסור באתר יישמר וייכלל במאגר המידע, וכי הוא ישמש את החברה, בין היתר, לצורך דיוור ישיר, לרבות משלוח דברי פרסומת ועדכון בדבר הנחות, שירותים ,הצעות ומבצעים של החברה או הרשתות המשתתפות או צדדים שלישיים אחרים הפועלים עם החברה בשיתופי פעולה (לרבות דוא"ל /טלפון/ מסרונים וכו'). כאמור יהיה ניתן לביטול בכל עת ע"י שליחת בקשת ביטול באמצעות הדוא"ל לכתובת: questroom.israel2@gmail.com  ו/או באופן אחר שיצוין במסגרת כל עדכון.

 6. ביטול הזמנה ומדיניות החזרים

  1. לקוח רשאי לבטל את ההזמנה.

  2. ביטול הזמנה יבוצע דרך התקשרות טלפונית עם שירות לקוחות של החברה (ראה בסעיף 3.1 לעיל) או דרך "אישור הזמנה".

  3. האתר רשאי לבטל הזמנה, כולה או חלקה במקרים להלן:

   1. אם נפלה בהזמנה טעות כלשהי

   2. במקרה ויתברר כי ההזמנה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הלקוח ו/או צד שלישי כלשהו.

   3. כאשר העסקה בוצעה שלא כדין ושלא על פי תקנון דנן.

   4. עקב תקלה טכנית או נסיבות שאינן בשליטת החברה.

  4. לקוח חייב להיות זמין בטלפון 24 שעות לפני מועד המשחק ולאשר טלפונית (להלן: "אישור טלפוני") הגעתו למשחק. חברה תבטל את ההזמנה ללא שום פיצוי במידה ולא יהיה אישור טלפוני מצד הלקוח.

  5. אודות ביטול ההזמנה תימסר ללקוח הודעה בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין בעת בצוע ההזמנה.

  6. במקרה והלקוח לא הגיע כלל למשחק או איחר במעל מ-15 דקות למועד הקבוע למשחק ,זכאותו לשחק במשחק במועד הקבוע תישלל לאלתר.

  7. לאחר ביצוע ההזמנה ,החברה רשאית ליצור קשר עם הלקוח כדי לגבות דמי מקדמה או פיקדון בסך עד 200 ש״ח עבור כל משחק שהוזמן.

  8. במקרה של ביטול המשחק, שינוי מועד המשחק, החלפת המשחק עד 24 שעות לפני תחילת המשחק הלקוח לא ייחויב בדמי ביטול. היה ושילם הלקוח את המקדמה ובמידה והלקוח ביטל את ההזמנה, שינה מועד המשחק או החליף את המשחק למשחק אחר בפחות מ-24 שעות לפני תחילת המשחק או לא הופיע כלל למשחק, כאמור בסעיף לעיל, ייגבו דמי ביטול בגובה של 200 ש״ח עבור כל משחק שהוזמן.

  9. במידה ופיקדון או המקדמה שומשו כדמי ביטול עקב מקרים כנ''ל - לצורך הזמנה חדשה לקוח יצטרך להשאיר פיקדון או לשלם מקדמה נוספת.​

  10. במידה ומומש שובר מראש כנגד לפיקדון או מקדמה, לא יהיה ניתן לבטל את השובר במקרה של ביטול או שינוי מועד המשחק גם מעל 24 שעות לפני מועד תחילת המשחק.​

 7. פטור מאחריות

  1. .הלקוח או מי מתעמו (שותפים למשחק) מסכים בזאת באופן בלתי חוזר לפטור את החברה, בעלי עניין בה , עובדיה, מנהליה ומי מטעמם מכל אחריות, הפסד, תביעה והוצאות (לרבות שכר טרחה משפטי) הקשורים להפרת הוראות התקנון על ידו. הלקוח יהא אחראי לשפות ולפצות את החברה, בעלי העניין בה, עובדיה ומנהליה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו להם ולרבות שכ"ט עו"ד, הוצאות משפט ואובדן רווח שיגרמו להן עקב ו/או בקשר עם הפרת הוראות התקנון על ידי אותו הלקוח או מי מטעמו.

 8. תנאים נוספים

  1. .נפלה טעות בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את החברה.

  2. טעות בכדאיות העסקה מצד הלקוח לא תזכה את הלקוח בביטול העסקה והחברה תהיה זכאית לגבות את מלוא הסכום עבור ההזמנה.

  3. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד, שנגרם ללקוח או לצד שלישי כתוצאה משימוש או רכישה שלא עלפי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא .האתר שומר את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.

  4. אחריות החברה בגין כל נזק מוגבלת לגובה הסכום ששולם לה עלידי הלקוח בגין הזמנתו.

  5. רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות של כל הצדדים.

  6. החברה תהיה רשאית להשתמש בתמונות ו/או כל חומר אחר (להלן:" חומרים דיגיטאליים ") בהם מופיעים המשתתפים. החברה תהיה רשאית להפיק חומרים דיגיטאליים לפני ו/או במהלך ו/או אחרי המשחק לכל מטרה, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, הכל בכפוף ובהתאם להוראות הדין.

  7. המשתתפים מתחייבים להימנע משתיית אלכהול ו/או משימוש בסמים טרם הגעתם למיקום המשחק. מפקחי המשחק יהיו רשאים לא לאפשר השתתפותם של המשתתפים במשחק .כמו כן, לא יתאפשר זיכוי כספיהם.

  8. הלקוח מאפשר לשלוח אליו הודעות פרסומיות, הודעות שירות שונות, אישורי הזמנת משחק והודעות אחרות הקשורות לקיום המשחק. הודעות פרסומיות יישלחו באמצאות דוא"ל או SMS  וידוע ללקוח כי באפשרותו לבקש הסרה מרשימת התפוצה בכל עת.

 9. שובר מתנה

  1. תוקפו של שובר מתנה 12 חודשים ממועד הרכישה - לאחר מועד זה, לא יכובד ולא יוחלף השובר.

  2. ניתן למימוש בשובר מתנה אחד לכל משחק.

  3. אין מבצעים או הנחות נוספות למשתמש בשובר מתנה.

  4. שובר מתנה יכובד בהתאם לתנאי המימוש המופיעים בתקנון זה ומהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש בכרטיס.

  5. בשינוי שם בית העסק שובר מתנה יכובד ע"פ שם בית העסק החדש.

  6. ביטול עסקה שבוצעה באמצעות הכרטיס יהיה באמצעות הענקת תעודת זיכוי לבית העסק בו מומש שובר מתנה כמקובל בבית העסק ובכפוף להגבלות החוקיות על ביטול עסקה.

  7. שובר מתנה מזכה את המחזיק בו עד לגובה הסכום הרשום לזכותו. שובר מתנה אינו ניתן להמרה למזומן ולא יינתן עודף במזומן בגין שימוש חלקי.

  8. בשובר מתנה, אלא תתבצע הפחתה של הסכום הטעון בו.

  9. במקרה של גניבה/אבדן/השחתה ,שובר מתנה לא יוחלף ולא תינתן כל תמורה או פיצוי בגינו ;שובר מתנה פגום/מזויף לא יכובד.

  10. שובר מתנה זה אינו "כרטיס חיוב" כהגדרתו של מונח זה בחוק כרטיסי חיוב התשמ"ו 1986 .כל אדם המחזיק בשובר מתנה מצהיר בעצם ההחזקה כי הוא מסכים לאמור לעיל ולאמור בתקנון זה.

  11. רשימת החדרי בריחה בהן יכובד שוברי המתנה כפי שמופיע באתר החברה.

  12. לא ניתן לממש את שוברי המתנה ברכישה סיטונאית.

  13. לא ניתן לרכוש שוברי מתנה ולא ניתן לשלם חשבונות חשמל וטלפון ו/או למשוך מזומנים באמצעות שובר מתנה.

  14. החברה מקבלת כרטיסי אשראי של VISA, MASTERCARD, AMEX.

 10. הצטרפות למועדון הלקוחות

  1. ההרשמה למועדון נעשית באמצעות מילוי פרטים באתר החברה וללא תשלום.

  2. קווסט רום יהיו רשאים לדחות בקשה להצטרף למועדון, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתם הבלעדי ומבלי שתחול עליהם החובה לנמק את סירובם.

  3. הסכמה לכל תנאי התקנון הנה תנאי לחברות במועדון. מילוי טופס ההרשמה ומסירתו כאמור לעיל, כמוהו כהסכמה של מי שמבקש להירשם למועדון לכל הוראות התקנון לרבות כל שינוי עתידי בהוראות התקנון. לחבר המועדון לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם הוראות התקנון ו/או שינוי התקנון.

  4. חבר מועדון אחראי לעדכן את המועדון בכל שינוי שיחול בפרטיו האישיים המפורטים בטופס ההרשמה, ובכלל זה מספר פלאפון שלו על מנת לאפשר את המשך הקשר הרציף בין המועדון לבין חבר המועדון. המועדון לא יהיה אחראי לאי קבלת הטבה, דיוור, עדכון או הודעה בקשר עם המועדון בגין אי עדכון הפרטים כאמור.

  5. החברות במועדון היא לתקופת החברות בלבד שתוגדר מעת לעת על ידי קווסט רום.

  6. בהצטרפותו למועדון, בסמנו ’וי‘ ליד הסעיף באתר, מאשר חבר המועדון את הסכמתו לקבלת עדכונים תקופתיים ותוכן שיווקי ופרסומי מקווסט רום, בכל אמצעי תקשורת שקווסט רום תמצא לנכון, לפעילויותיה ,למוצריה ולמבצעי הטבות המיועדים לחברי המועדון, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של קווסט רום, ולתקופה שאינה מוגבלת בזמן.

  7. לקוח המבקש להפסיק לקבל עדכונים תקופתיים מקווסט רום, במהלך תקופת חברותו במועדון או לאחריה , יודיע על כך לקווסט רום בהתאם לדרך המפורטת בעדכון שנשלח אליו ו/או בפניה ישירה למועדון בטופס יצירת קשר באתר.

 11. הטבות לחברי המועדון

  1. במסגרת המועדון, חברי המועדון יהיו זכאים לקבל את ההטבות הבאות: (א) קבלת עדכונים תקופתיים באמצעות הדואר האלקטרוני, מסרונים או בכל אמצעי אחר שקווסט רום ימצאו לנכון, להטבות של המועדון ולמבצעים ייחודיים לחברי המועדון; (ב) הטבות שונות נוספות שקווסט רום תחליט להעניק לחברי המועדון בהתאם לנספח א' שתנאיו מפורטים להלן או כל נספח א' אחר שיבוא במקומו. מובהר כי כמות, תנאי וטיב ההטבות נתונים לשיקול דעתה של קווסט רום והיא אינה מתחייבת באופן כלשהו לכמות או לטיב ההטבות. במקרה של שינוי ההטבות הנקובות בנספח א' להלן, תימסר ללקוחות המועדון הודעה בת 90 ימים מראש ,לקוחות המועדון יהיו זכאים לנצל את ההטבות הקיימות למשך 90 ימים ממועד מתן ההודעה ולאחר מכן יחולו ההטבות לפי נספח א' החדש.

  2. ההטבות הינן אישיות לחברי המועדון ואינן ניתנות להעברה, המחאה, שיעבוד, מכירה ,הסבה, המרה, החלפה וכיו“ב.

  3. קווסט רום שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות את ההטבות ו/או את מחיריהן ו/או עלותן ו/או להציע הטבה חלופית, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות לאחר מסירתן לחברי המועדון ו/או תוך כדי תקופת מימוש ההטבות.

  4. קווסט רום שומרת לעצמה את הזכות לגרוע ולהוסיף חדרי בריחה לרשת חדרי הבריחה של המועדון, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

  5. קווסט רום שומרת לעצמו הזכות להודיע על הפסקת פעילות המועדון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי ,בהודעה של 90 (תשעים) ימים מראש, וזאת מבלי לפגוע בהטבות ובקופונים אשר הוקנו לחברי המועדון עד למועד הפסקת פעילות המועדון. במקרה של הפסקת פעילות המועדון כאמור: (א) תינתן לחברי המועדון האפשרות לנצל ההטבות והקופונים שבידם כל עוד הם בתוקף על פי הרשום עליהם למשך 90 ימים ממועד מתן ההודעה; (ב) לא יינתן החזר כספי או זיכוי בגין דמי חבר אם שולמו למועדון ;(ג) לא יהיו לחברי המועדון כל טענות בגין הפסקת פעילות המועדון.

  6. תווי קניה שירכשו מהמועדון, גם ע"י לקוחות שאינם חברי מועדון, יהיו תקפים למימוש למשך 5 (חמש) שנים ממועד הרכישה

  7. במקרה של סגירת מועדון הלקוחות קווסט רום ו/או הפסקת פעילות כל חדרי הבריחה הפועלים במסגרתו, יהיו זכאים לקוחות שרכשו תווי קניה ו/או כרטיסי משחק שלא מומשו, ואשר עומדים בתוקפם, לקבלת החזר כספי.

 12. סיום וביטול חברות

  1. מבלי לגרוע מהוראות הדין, כל חבר מועדון יהיה זכאי לבטל את חברותו במועדון בכל עת בהודעה שימסור למועדון בכתב. הביטול בפועל ייעשה בתוך שלושה (3) ימי עסקים מיום שנמסרה הודעת הביטול ואם נמסרה הודעת הביטול באמצעות דואר רשום – בתוך שישה (6) ימי עסקים מיום מסירתה למשלוח, והכל אם לא נקב חבר המועדון במועד מאוחר יותר בהודעת הביטול.

  2. קווסט רום רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשלול מחבר מועדון את חברותו במועדון או לחסום הכניסה/הגישה שלו לאתר ו/או לעכב או לשלול ממנו הזכות לקבל את ההטבות כולן או חלקן, באופן מיידי, אם ביחס לאותו חבר מועדון יתעורר חשד אצל המועדון בנוגע לכל אחד מהמקרים הבאים: (א) חבר המועדון הפר או לא עמד בתנאי מן התנאים המפורטים בתקנון; (ב) התנהגות/פעולה של חבר המועדון מפרה דין כלשהו או שהיא מזיקה לאינטרסים של חבר מועדון אחר ו/או המועדון ו/או מי מטעמו, וכן (ג) אי תקינות, זיוף או מרמה לגבי החברות במועדון. לחבר המועדון לא יהיו כל טענות כנגד המועדון בקשר עם האמור לעיל.

  3. במקרה של סיום או ביטול חברות במועדון מכל סיבה, לא יהיה חבר המועדון זכאי להטבות ו/או לזכויות הניתנות לחברי המועדון ו/או לזיכוי או להחזר כספי כלשהוא בגין דמי החבר או חלקם.

 13. דרכי מסירת הודעות

  1. דרכי מסירת הודעות מהמועדון לחברי המועדון, בכל דבר ועניין, ייעשו באופן ובדרך שייקבע על ידי קווסט רום, לפי שיקול דעתה הבלעדי. מבלי לגרוע מהאמור, פרסום בסניפי קווסט רום ו/או באמצעי תקשורת כלשהו ו/או באמצעות דיוור ישיר ו/או באתר האינטרנט של קווסט רום ו/או בתקנון זה ייחשב כמסירת הודעה לחברי המועדון ולחברי המועדון לא תהיינה טענה ו/או דרישה בגין כך ו/או טענה לאי ידיעה אודות תוכן ההודעה.

  2. דרכי מסירת הודעות מחברי המועדון לקווסט רום, בכל דבר ועניין, ייעשו באמצעות פנייה לשירות הלקוחות באמצעות איזור יצירת הקשר באתר או בפנייה לכל אחד מסניפי החברות המרכיבים את הקבוצה.

 

 

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל הנובע ממנו יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט המוסמך בחיפה בלבד.

נגישות במתחם חדרי בריחה קווסט רום חיפה

מתחם חדרי בריחה קווסט רום פועל רבות בכדי להנגיש את שירותיו עבור אנשים בעלי מוגבלויות ולהעניק חווית שירות העונה לדרישותיהם הייחודיות. אנו פועלים למען קיום הדרכות לצוות בנושא נגישות, ומבצעים התאמת נגישות במתחם החברה וגם בערוצים הדיגיטליים וביניהם אתר אינטרנט ומרכזית שירות טלפוני. התאמות אלו מבוצעות על פי הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות.

 

למידע מפורט אודות התאמות נגישות בכל חדר בריחה ניתן לפנות ישירות בטלפון 04-300-5001 או בדואר אלקטרוני questroom.israel2@gmail.com.

 

מצורפת רשימת הסדרי נגישות:

 

 • אין חניית נכים ליד המתחם

 • הדרך לסניף נגישה לכיסאות גלגלים

 • דלת הכניסה ללובי הסניף רחבה וללא מכשולים

 • במתחם אין תא שירותים נכים

 • בלובי לא ניתן שירות נגיש

 • בעמדת המתנה לא קיים כיסא נגיש

 • במקום ניתן לקבל מידע בפישוט לשוני, לא קיימת מערכת עזר לשמיעה מסוג לולאת השראה

 • חדרי המשחקים במתחם מכילים מעברים נסתרים (וצרים) ואינם נגישים למוגבלי תנועה בשל אופי המשחק

 • חדרי המשחקים במתחם אינם מונגשים ללקויי ראיה

 • חדרי המשחקים במתחם מכילים מספר חידות שדורשות להבדיל בין הצבעים ואינם מונגשים לעיוורי צבעים

 • חדרי המשחקים במתחם מכילים אורות מהבהבים ואינם מונגשים לחולי אפילפסיה

 • חלק מחדרי המשחקים במתחם מכילים מכונות עשן ואינם מונגשים לחולי אסטמה

 

נשמח לתת מידע מפורט לגבי המכשולים בחדרי המשחקים, התאמות והיערכות מיוחדת שאפשר לבצע מראש עבור אנשים עם מוגבלויות בערוצים הבאים:

טלפון: 04-300-5001

דואר אלקטרוני: questroom.israel2@gmail.com.

bottom of page